Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας – Ηλεκτρονικού Καταστήματος

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της ατομικής επιχείρησης του Αναστάσιου Δήμου, ηλεκτρολόγου μηχανικού – λιανικό εμπόριο βιβλίων μέσω διαδικτύου (ΑΦΜ 064795200 ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης), η οποία θα αποκαλείται στο παρόν «Επιχείρηση». Η έδρα της Επιχείρησης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Πλαταιών αρ.44.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί με αποκλειστικό σκοπό την προβολή των έργων της συγγραφέως Τσιοπούλου Χαμαϊδής (εφεξής “Πωλούμενα Προϊόντα” ή “’Εργα”) μέσω Διαδικτύου, την παραγγελία και αγορά των ‘Εργων από απόσταση από τους Πελάτες, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της Δημιουργού και της Επιχείρησης με τους Πελάτες και τους Χρήστες για θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα  και τα βιβλία της.

Σημειωτέον ότι τα πωλούμενα προϊόντα είναι σαφώς εξατομικευμένα, και παράγονται μόνο κατόπιν παραγγελίας κάθε Πελάτη και σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία που παράσχει ο Πελάτης

Από τη χρήση και μόνον του Ιστοτόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης ή ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης, ότι δεσμεύεται από αυτούς στο σύνολό τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους. Σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης ή Χρήστης δεν συμφωνεί με έναν ή περισσότερους όρους, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ ο Πελάτης ή ο Χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της Επιχείρησης να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές εκ του νόμου υποχρεώσεις της και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης ενημέρωσης και διασφάλισης των Πελατών ή Χρηστών του Ιστοτόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα :

1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης για να αγοράσει ‘Εργα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ακολουθεί τη διαδικασία όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα ή εγγράφεται ως μέλος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η εγγραφή πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διαδικασία της πρώτης αγοράς Προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση αποστολής των Προϊόντων, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων του.

Η Επιχείρηση δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Πελάτη να καταχωρήσει μέσω του διαδικτυακού της τόπου ή να της αποστείλει μέσω e-mail, κατά την εγγραφή του ως μέλους ή και αργότερα, στοιχεία που σχετίζονται με πιστωτικές του κάρτες, τραπεζικούς του λογαριασμούς ή εν γένει οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό του δεδομένο, εκτός από την περίπτωση υπαναχώρησης του όρου 8 του παρόντος για την επιστροφή χρημάτων όπως αναφέρεται στον όρο 9 του παρόντος.

O Πελάτης έχει τη δυνατότητα, επίσης, να εγγραφεί και στην υπηρεσία ενημερωτικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Επιχείρησης (Newsletter) με σκοπό να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τα Προϊόντα της. Ο Πελάτης, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή του στην ως άνω υπηρεσία, δύναται να ζητήσει από την Επιχείρηση να σταματήσει η αποστολή σχετικών ενημερώσεων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιλέγοντας το σχετικό link σε οποιοδήποτε ενημερωτικό email λάβει.

2.ΤΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΡΓΑ

Τα πωλούμενα προϊόντα αποτελούν ‘Εργα, δημιουργήματα της διανοίας της συγγραφέως-δημιουργού τους και χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία ως προς το περιεχόμενο και την εικονογράφηση. Πρόκειται για δυναμικά προϊόντα , τα  οποία συνεχώς βελτιώνονται και τροποποιούνται από τη Δημιουργό τους, η οποία διατηρεί το δικαίωμα αυτό. Προστατεύονται δε δυνάμει των διατάξεων  της εθνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. ως έργα λόγου και τέχνης, πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα  της Φορέα της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί αποκλειστικό περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτών.

Καθε ‘Εργο τυπώνεται και βιβλιοδετείται αποκλειστικά και μόνον κατόπιν παραγγελίας του Πελάτη. Η Επιχείρηση δεν διαθέτει και λόγω της ιδιαιτερότητας/ ιδιοτυπίας των προϊόντων της απόθεμα (στοκ). Ως εκ τούτου κάθε ένα πωλούμενο βιβλίο παράγεται εξατομικευμένα σε εκτέλεση της κάθε μιας  παραγγελίας ξεχωριστά.

Τα χαρακτηριστικά, οι τιμές και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο και την παρουσίαση των πωλούμενων ‘Εργων είναι άμεσα διαθέσιμα και μπορεί να τα πληροφορηθεί ο Πελάτης-Χρήστης ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στον Ιστότοπό μας.

3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως είχε τροποποιηθεί δυνάμει της  ΥΑ Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30.8.2013-Προσαρμογή  προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ) και όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της ΥΑ 5338/2018 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018) και της ΥΑ 85090/2018 (ΦΕΚ Β’ 3519/21.08.2018). Οι εν λόγω συμβάσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, έχει ο Πελάτης εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση πλήρη, μερική ή επικουρική ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης), ενώ η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

α. Ο Πελάτης θα επιλέγει το ‘Εργο που επιθυμεί να αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και θα το προσθέτει στο καλάθι αγορών του. Η περιγραφή, τα χαρακτηριστικά του Εργου, όπως επίσης και η τιμή του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος Φ.Π.Α αναγράφονται στο οθόνη παραγγελίας. Όταν ο Πελάτης επιλέξει όλα τα ‘Εργα που επιθυμεί να αγοράσει,  ενημερώνεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για τη συνολική αξία αυτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το κόστος αποστολής τους, καθώς και το κόστος αντικαταβολής εφόσον επιλέξει τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Στη συνέχεια, ο Πελάτης θα επιλέγει τον τρόπο πληρωμής των επιλεγμένων ‘Εργων.
β. Μετά την αποστολή της παραγγελίας ο Πελάτης λαμβάνει μέσω e-mail αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

γ. Ακύρωση της παραγγελίας γίνεται δεκτή εντός 24 ωρών από την καταχώρηση της, καθώς στη συνέχεια δίδεται εντολή εκτύπωσης του παραγγελθέντος βιβλίου.

δ. Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την Επιχείρηση για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις αγορές του μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2313019142 ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@mypuzzlename.gr. Η Επιχείρηση θα επικοινωνεί με τον Πελάτη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και στον τηλεφωνικό του αριθμό, εφόσον τον έχει δηλώσει κατά τη διενέργεια της παραγγελίας. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και τηλεφώνου εφόσον το έχει δηλώσει.

ε. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των ‘Εργων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που αναφέρεται δίπλα στο ‘Εργο θα είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας του.

στ. Σε περίπτωση που τα ‘Εργα πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές από τις κανονικές τους (προσφορές), οι τιμές αυτές θα ισχύουν για προκαθορισμένο βραχύ χρονικό διάστημα.

5. ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α. Τόπος αποστολής των Προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

β. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την πληρωμή των Προϊόντων είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό είτε μέσω αντικαταβολής μετρητοίς.

Ειδικότερα:
i) Πληρωμή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας: Η Επιχείρηση έχει συνάψει Σύμβαση Υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες πληρωμών μέσω διαδικτύου με την Τράπεζα Eurobank. Μέσω του υλικού (hardware) και του λογισμικού (software) της Τράπεζας , δηλαδή μέσω του Συστήματος της Τράπεζας, οι Πελάτες-Χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορούν να συναλλάσονται με κάρτες πιστωτικές ή χρεωστικές.

Το Σύστημα της Τράπεζας λειτουργεί με τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα ασφαλείας που ρυθμίζουν τον τρόπο διαχείρισης των ευαίσθητων δεδομένων των κατόχων καρτών- Πελατών.

Ο πελάτης της Επιχείρησης- Ηλεκτρονικού Καταστήματος- κάτοχος κάρτας, συνδέεται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και παραγγέλνει τα προϊόντα που επιθυμεί. ‘Οταν επιλέξει να πληρώσει το αντίτιμο της συναλλαγής του με χρήση κάρτας, μεταφέρεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Επιχείρησης στο Σύστημα της  Τράπεζας. Εκεί εισάγει τα στοιχεία που του ζητούνται στην οθόνη που εμφανίζεται , δίνοντας την εντολή για πληρωμή με χρέωση της Κάρτας του.

Στην οθόνη που εμφανίζεται απαιτούνται από τον κάτοχο:

1) ο αριθμός της κάρτας
2) ο μήνας και το έτος λήξης της κάρτας
3) ο αριθμός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτής.

Το Σύστημα της Τράπεζας υποδέχεται τα στοιχεία της Κάρτας για λογαριασμό της Επιχείρησης σύμφωνα με τους κανόνες των σύγχρονων προτύπων ασφαλείας που εκάστοτε ισχύουν.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής , η Επιχείρηση  εμφανίζει στον πελάτη- Κάτοχο της κάρτας, οθόνη με τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, το τίμημα σε Ευρώ, καθώς και εξατομικευμένό αριθμό αναφοράς για την επικοινωνία του Κατόχου με την Επιχείρηση αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

ii) Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:  Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Επιχείρησης είναι οι

EUROBANK EFG IBAN: GR56 0260 0600 0000 9020 1220 445
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR34 0172 2260 0052 2608 7657 031
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR42 0110 2840 0000 2844 1020 881

Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία θα ολοκληρώνεται κατόπιν της τελικής επιβεβαίωσης της πληρωμής από την Τράπεζα.

iii) Πληρωμή με αντικαταβολή μετρητοίς:  Ο Πελάτης θα καταβάλει την αξία των Προϊόντων και το κόστος αντικαταβολής κατά την παραλαβή τους στον τόπο παράδοσης που δήλωσε στην παραγγελία του. Η καταβολή θα γίνεται στον συνεργάτη της Επιχείρησης που θα του παραδίδει τα Προϊόντα. 

6. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

α. Για την αποστολή των Προϊόντων, την παράδοση αυτών και την είσπραξη αντικαταβολής, εφόσον ο Πελάτης την έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής της παραγγελίας του, η Επιχείρηση συνεργάζεται με την εταιρία ταχυμεταφορών « ΕΛΤΑ COURIER».

β. Το κόστος αποστολής είναι 2,60 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  για δέματα έως 2 κιλά για όλη την Επικράτεια.

Το κόστος αντικαταβολής είναι 3 Ευρώ και στις περιπτώσεις παράδοσης με ραντεβού ή Σάββατο ανέρχεται στα 3,5 Ευρώ.

γ. O χρόνος παράδοσης* των προϊόντων στον Πελάτη κυμαίνεται από τέσσερις (4) έως δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που θα γίνει η παραγγελία.

[*Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός, αφορά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης στην εταιρία ταχυμεταφοράς και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες]

δ. Εάν η Επιχείρηση δεν εκπληρώσει την υποχρέωση παράδοσης των ‘Εργων εντός της προθεσμίας της παραγράφου γ, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει να πραγματοποιηθεί η παράδοση εντός νέας συμφωνηθείσας προθεσμίας. Εάν η Επιχείρηση δεν παραδώσει τα Προϊόντα εντός αυτής της νέας προθεσμίας, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει ολόκληρο το καταβληθέν τίμημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 9.

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αποστείλει στον Πελάτη Προϊόν το οποίο είτε είναι ελαττωματικό (π.χ. Λείπουν ή είναι κατεστραμμένες σελίδες κλπ) είτε δεν είναι αυτό που παρήγγειλε ο Πελάτης, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να το επιστρέψει στην Επιχείρηση, προκειμένου να αντικατασταθεί. Σημειώνεται ότι η Δημιουργός διατηρει δικαίωμα διορθώσεων και τροποποίησεων στα έργα της, επομένως μικρές αποκλίσεις μεταξύ της προεπισκόπησης του έργού και του παραδοθέντος βιβλίου δεν συνιστούν λόγο αντικατάστασης. Η χρέωση για την επιστροφή του ελαττωματικού ή του μη παραγγελθέντος Προϊόντος και την αποστολή άλλου βαρύνει την Επιχείρηση.

Αντικατάσταση γίνεται, μόνο και εφόσον ο Πελάτης ενημερώσει την Επιχείρηση εντός τριών εργασίμων (3) ημερών από την παραλαβή του Προϊόντος. Κατόπιν αυτής της χρονικής περιόδου η αντικατάσταση δεν θα είναι εφικτή. Επιπλέον, ειδικά για την περίπτωση που απεστάλη άλλο Προϊόν από αυτό που παρήγγειλε ο Πελάτης, αυτό για να αντικατασταθεί θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθη.

Το αίτημα αντικατάστασης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mypuzzlename.gr ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2313019142.

8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που λόγω σημαντικού ελαττώματος το πωλούμενο ‘Εργο χρήζει αντικατάστασης, η Επιχείρηση  επιβαρύνεται το κόστος επιστροφής του ελλαττωματικού Προϊόντος , καθώς και της αντικατάστασης αυτού του νέου.  

Τα τυχόν ελαττωματικά Προϊόντα επιστρέφονται, κατόπιν αποδοχής του αιτήματος αντικατάστασης από την Επιχείρηση, στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμου Ανασ΄τάσιος (My Puzzle Name)

Πλαταιών 44

Τ.Κ.54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Επιχείρηση θέλοντας να  προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση δίνει το δικαίωμα στον Πελάτη να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που θα βρει αναρτημένη στο Ηλεκρονικό Κατάστημα την Επιχείρησης

9. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Α.Τα πωλούμενα ‘Εργα ως απολύτως εξατομικευμένα προϊόντα που παράγονται κατόπιν παραγγελίας του κάθε Πελάτη. Αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα που ενσωματώνονται σε υλικό φορέα, δηλαδή τυπώνονται και βιβλιοδετούνται αποκλειστικά και μόνο μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη σύμφωνα με την τηρούμενη κατ’ άρθρο 4 του παρόντος διαδικασίας.  Επομένως, ως σαφώς εξατομικευμένα προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 3ιβ του Ν. 2251/1994 για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3 ια του ίδιου Νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Στην περίπτωση που το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διαθέτει στο μέλλον προϊόντα, που δεν εμπιπτουν στην εξαίρεση απο το δικαίωμα υπαναχώρησης τότε θα ισχύουν τα κάτωθι:

α. Ο Πελάτης, εφόσον έχει καταβάλει ποσό το οποίο υπερβαίνει τα τριάντα (30€) Ευρώ, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά Προϊόντος, αζημίως και χωρίς να ενημερώσει την Επιχείρηση για τον λόγο της υπαναχώρησης, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο Πελάτης ή ένας τρίτος, διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον Πελάτη, απέκτησε τη φυσική κατοχή του Προϊόντος. Η Επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι πρώτα θα επιστραφεί το Προϊόν συνοδευόμενο από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς, θα επιστρέψει το τίμημα που έλαβε από τον Πελάτη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί η Επιχείρηση για την απόφαση υπαναχώρησης,.

β. Η υπαναχώρηση από την αγορά του Προϊόντος, είναι δυνατή μόνο εφόσον το Προϊόν αποσταλεί στην Επιχείρηση στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ο Πελάτης, ήτοι να είναι αχρησιμοποίητο, να μην έχει αποσφραγιστεί και να μην έχει αλλοιωθεί η αρχική του συσκευασία. Ειδικότερα, τα Προϊόντα της Επιχείρησης, ένεκα του είδους τους, μπορεί να υποστούν αλλοιώσεις και για λόγους υγιεινής και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή σε περίπτωση αποσφράγισης τους μετά την παράδοση, συνεπώς δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

γ. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την  Επιχείρηση σχετικά με την υπαναχώρηση με τους εξής τρόπους:

i) Αποστέλλοντας ταχυδρομικά ή υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν. 2251/1994, όπως κωδικοποιήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της ΥΑ 5338/2018 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018) και της ΥΑ 85090/2018 (ΦΕΚ Β’ 3519/21.08.2018)

ii) Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο υπαναχώρησης που θα βρει αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εντός της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών που αναφέρεται ανωτέρω.

Εφόσον η υπαναχώρηση ασκείται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Επιχείρηση θα την αποδέχεται ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη. 

10. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ

α. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κ.λπ. Η Επιχείρηση σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται ισόχρονη παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της. 
β. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων βαρύνει την Επιχείρηση μέχρι ο Πελάτης ή τρίτο μέρος το οποίο έχει οριστεί από τον Πελάτη και είναι διάφορο του μεταφορέα να αποκτήσει τη φυσική κατοχή των Προϊόντων.

γ. H Επιχείρηση δεσμεύεται σχετικά με την πληρότητα, την εγκυρότητα αλλά και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της σχετικά με τα Προϊόντα της με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που θα προκύψουν ακούσια και χωρίς κάποια άλλη σκοπιμότητα. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του ιστότοπου www.mypuzzlename.gr καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του.

γ. Η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η Επιχείρηση, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου,  δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών στον Ιστότοπό της και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη από ιό ή έτερο κακόβουλο λογισμικό (malware) πάσης φύσεως.

δ. Η Επιχείρηση και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί Χρήστης, Πελάτης ή και τρίτος από παράνομη και αθέμιτη χρήση του Ιστότοπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από Χρήστη, Πελάτη ή τρίτο, κατά παράβαση των αναφερομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης ή στην ισχύουσα νομοθεσία.

11. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ – ΠΕΛΑΤΗ

α. Ο Χρήστης και ο Πελάτης χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της Επιχείρησης που αναρτώνται στον Ιστότοπο, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο Προοίμιο του παρόντος. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος απαγορεύεται. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται, ιδίως, να απέχουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με σκοπό :

i) Τη συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων Πελατών .
ii) Την αποστολή με email, τη δημοσίευση ή την εν γένει μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.
β. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται να έχουν εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).
γ. Ο Χρήστης και ο Πελάτης ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρεία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά τους κατά τη χρήση του Ιστότοπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

α. Η χρήση του Ιστότοπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη και τον Πελάτη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτών επί των σχεδίων των Προϊόντων, των έργων, των στοιχείων και των υλικών στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας.  
β. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή περιεχομένου του από Χρήστη, Πελάτη ή και τρίτους με σκοπό το κέρδος απαγορεύεται, όπως ενδεικτικά:
i) Αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) οποιουδήποτε περιεχομένου.
ii) Η αναπαραγωγή του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. 
γ. Απαγορεύεται, επίσης, η απομίμηση ή παραποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη: 
i) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την προσήκουσα χρήση της βάσης αυτής ή θίγουν τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της ή προξενούν ζημία στους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων. 
ii) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Ιστοτόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη  πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο της Επιχείρησης ή  την επίθεση (hacking) στον Ιστότοπο και εν γένει στα συστήματα με οποιονδήποτε τρόπο.

iii)  Η εξουδετέρωση των τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν είναι εγκεκριμένες από την Επιχείρηση, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.
iv)  Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων, σχεδίων και προτύπων της Επιχείρησης ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.. Η προβολή των ανωτέρω διακριτικών γνωρισμάτων στον παρόντα Ιστότοπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών προς τον Χρήστη.

v) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική  μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και ιδίως αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
δ. Ειδικά, η δημοσίευση από οποιονδήποτε τρίτο σε άλλα μέσα, ηλεκτρονικά ή  έντυπα, φωτογραφιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό το κέρδος, δεν αλλοιώνονται, δεν παραποιούνται, αναφέρουν πάντοτε την πηγή προέλευσής τους και η χρήση τους δεν προσβάλλει πνευματικό δικαίωμα του δημιουργού ή τρίτου.

ε. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού δικαιώματος του δημιουργού/κατασκευαστή του Ιστοτόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, της Επιχείρησης καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα www.mypuzzlename.gr έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια των online εμπορικών συναλλαγών.


14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης για να γίνουν παραγγελίες Προϊόντων, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από τον Πελάτη-Χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα Προϊόντα, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Επιχείρηση τηρώντας τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-GDPR) και τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον Πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους.

Όταν επιλέξει να καταβάλει το αντίτιμο με τη χρήση Κάρτας , ο Πελάτης της Επιχείρησης μεταφέρεται από το Ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης στο Σύστημα της Τράπεζας και εισάγει τα στοιχεία που του ζητούνται στην οθόνη που εμφανίζεται , δηλαδή τον αριθμό της Κάρτας, το μήνα και το έτος λήξης της Κάρτας και τον αριθμό εξακρίβωης της αυθεντικότητας της Κάρτας, που αποτυπώνεται στην πίσω όψη αυτής. Το Σύστημα της Τράπεζας υποδέχεται τα στοιχεία της Κάρτας για λογαριασμό της Επιχείρησης σύμφωνα με τους κανόνες των προτύπων ασφαλείας,όπως εκάστοτε ισχύουν.

 Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών του Ιστότοπου όπως αυτά της παρέχονται από τους ίδιους, ενώ η συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών στις βάσεις δεδομένων μας υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι Χρήστες του Ιστότοπου μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση των στοιχείων εγγραφής τους [όπως αυτά ζητούνται από μέρους μας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την on line εγγραφή του κάθε χρήστη], επικοινωνώντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mypuzzlename.gr. Η Επιχείρηση μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του Χρήστη – Πελάτη και της εγγραφής του στη σχετική υπηρεσία (Νewsletter) έχει δικαίωμα να κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις δραστηριότητες της Επιχείρησης και των επιχειρηματικών συνεργατών της (ενημερώσεις) μέσω e-mail. O Χρήστης δύναται να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την ως άνω συγκατάθεση του και άμεσα σταματήσει να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησης εκτίθεται αναλυτικά εδώ


 
15. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

1. Η Επιχείρηση ενδέχεται κατά διαστήματα να αναρτά στον Ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε ιστοτόπους τρίτων, κυρίως μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοτόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Η Επιχείρηση δεν παρέχει  εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.
2. Η παραπομπή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε ιστοτόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης.

16.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α. Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο στον διαδικτυακό τόπο. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον Χρήστη ή τον Πελάτη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών. 
β. Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, να προσθέτει ή να αφαιρεί Προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.  

γ. O Χρήστης ή ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω  του Ιστότοπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης και για την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 


17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Κάθε διαφορά που απορρέει ή σχετίζονται με τους παρόντες υπάγεται  σε Διαμεσολάβηση   σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνία εγγραφής/τελευταίας αναθεώρησης των όρων χρήσης: 29/5/2019